انیاگرام چیست؟

- فیلتر درونی ما

 
 
انیاگرام چیست؟

گونه های مختلف درون ما انرژیهای انیاگرام هستند. یکی از آنها غالب بر بقیه است.

انیاگرام ابزار کار آمدی برای درک ابعاد شخصیتی ما است. شخصیت ما بیانگر شیوه عملکرد ما است و مراتب عمودی و افقی دارد.

هر نوع شخصیتی که داشته باشم بر حسب گونه های مختلف انیاگرام ترجیح می دهم که نماینده سالم آن گونه باشم. 

برای درک این گونه های مختلف لطفا بر روی لینک های زیر کلیک کنید
اِنیاگرام به ما به سراحت نشان میدهد، که شخصیت ما چگونه فرم گرفته و بر حسب چه الگوهائی پایدار است
  


تست شناخت شخصیتی انیاگرام را تهیه فرماید. انیاتمپس چیست؟

انیاتمپس سهم من از دنیای گونه شناسی است. این سیستم چهار مزاج مطرح در علم کهن را به گونه های انیاگرام مرتبط می کند. این واقعیت بیانگر مفاهیمی مربوط به تندرستی، تصمیم گیری و فراتر از این مسال میباشد.
 


زمان و برنامه تدریس 
نشریات ما


Enneatemps I: click EM 176.pdf

Enneatemps II: click EM 177.pdf.pdf

Enneatemps III: click EM 178.pdf.pdf

 http://store.enneatemps.com/Enneagram-Typing-Test-Farsi-50002.htmFarsi.htmlhttp://store.enneatemps.com/Enneagram-Typing-Test-Farsi-50002.htmSchedule_Farsi.htmlPublications.htmlEnneagram_Farsi_files/EM%20176.pdfEnneagram_Farsi_files/EM%20177.pdf.pdfEnneagram_Farsi_files/EM%20178.pdf.pdfshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4shapeimage_1_link_5shapeimage_1_link_6shapeimage_1_link_7
فیلترهای درون ما
صلح جوType_Nine_Farsi.html
کمال گراType_One_Farsi.html
کمک گراType_Two_Farsi.html
عمل گراType_Three_Farsi.html
فرد گراType_Four_Farsi.html
فکورType_Five_Farsi.html
وفا جوType_Six_Farsi.html
خوشخوType_Seven_Farsi.html
رهبرType_Eight_Farsi.html