بر پا چیدن

- زبان محیط

 


برپا چیدن پیش زمینه نگاه به جهان است از طریق شیوه پدیده شناسی. این پاسخی به همه سوالات حل نشده و جایگاهی است مکمل در کنار        انیاگرام . برپا چیدن دو وجه دارد: برپا چیدن خانواده برای کارهای شخصی و برپا چیدن سازماندهی شده برای کمپانیها.برپا چیدن سازماندهی شرکتها بصورت پدیده شناسی (phenomenological) کار می کند. ما تنها با یک ابزار می توانیم کارگروهی، تصمیم گیری، و تقریبا تمام موضوعات دیگر سازمانی شده را بهبود دهیم

بخشی کاملا نوین در سرار جهان و ایران

با ما تماس بگیرید Contact_Farsi.htmlshapeimage_1_link_0